Stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Purani, judetul Teleorman, pentru familia ocupationala “Administratie” pentru anul 2019

Consiliul Local Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 aprilie 2019, avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului localitatii, inregistrat la nr.974/11.04.2019;

– prevederile art.6, art.10, art.11, art.38 alin.(4) din Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– procesul-verbal inregistrat la nr.478/22.02.2019 incheiat la consultarea cu  salariatii care fac parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Purani;

– prevederile Hotararii Consiliului Local Purani nr.5/2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Purani, judetul Teleorman pe anul 2019;

– raportul de specialitate al secretarului si contabilului,  inregistrat la nr.975/11.04.2019;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 si nr.3 din cadrul Consiliului Local Purani;

– prevederile art.13 alin.(1) lit.”c”, art.14-15, art.31 din Legea nr.188/1999, republicata(2) cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.1 din HGR nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata;

– prevederile art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.36 alin.(1), alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H o t a r a s t e:

            Art.1(1) Incepand cu 01 aprilie 2019, se stabilesc salariile de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de sepecialitate al primarului comunei  Purani, pentru familia ocupationala  ” Administratie”, conform anexei care face parte integranta din prezenta.

           (2)  Salariile de baza din anexă sunt stabilite pentru gradatiile 0 – 5 corespunzatoare tranșelor de vechime in munca, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (2) – (4) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

           Art. 2 – (1) Personalul prevazut la art. 1 beneficiaza de toate celelalte drepturi salariale asimilate salariilor care se cuprind in venitul salarial și se acorda direct prin aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, potrivit dispozitiilor acesteia, precum și prin aplicarea actelor normative subsecvente prevazute de aceeași Lege-cadru.

(2) Salariile lunare brute ale personalului prevazut la art. 1 se vor stabili prin acte administrative individuate emise de ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) și art. 25 din Legea-cadru.

           Art.3 – Primarul comunei prin compartimentul contabilitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           Art.4. – Prezenta hotărâre se comunica Prefectului Judetului Teleorman in vederea exercitarii controlului de legalitate si tuturor institutiilor si persoanelor interesate, in termenul prevazut de lege.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

L.S.    _______________________

Contrasemneaza,

SECRETAR,

Lita Geta

P U R A N I

Nr.______ din 15 aprilie 2019

___________________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ______voturi “pentru”, _____ voturi “împotriva”, _____ voturi “abtineri, din totalul de _____ consilieri in functie din care ____ prezenti.