Rectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II – iunie 2019

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman întrunit in şedinţa ordinara din data de 20 iunie 2019,   avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului localitatii Purani, d-l Stroescu Emil;

– referatul nr.1503/14.06.2019 al d-nei contabile privind rectificarea bugetului local al comunei Purani –  iunie 2019;

– prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;

– raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Purani;

-prevederile art.36 alin.(1) lit. « b », alin.(4) lit. « a » din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.”a “ si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H o t a r a s t e :

           Art.1 – Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Purani, judetul Teleorman in trim.II iunie 2019, cu virarile de credit in cadrul aceluiasi capitol, conform anexei nr.1, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2 – Primarul comunei Purani si contabilul se împuternicesc să aducă modificarile  creditelor bugetare respective pe activitati.

          Art.3 – Secretarul comunei va afisa la sediul primariei si va inainta prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului Teleorman, in vederea verificarii legalitatii.             

PRESEDINTE DE SEDINTA,    

Nidelea Gheorghe

L.S.  ________________________

Contrasemneaza

SECRETAR,

Liţă Geta

P u r a n i

 Nr.______ din 20 iunie 2019

_____________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ____ voturi”pentru”, ____ voturi”impotriva, _____ abtineri din totalul de _____ consilieri in functie din care_____ prezenti.