Modificarea si completarea “Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Purani”, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004

Consiliul Local al comunei  Purani, judeţul Teleorman întrunit in şedinţa ordinară din data de 20 iunie 2019, avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului comunei Purani, înregistrată la nr.1317 din 27.05. 2019;

– raportul de specialitate al secretarul comunei, înregistrat la nr.1318 din 27.05.2019;

– avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local Purani;

– prevederile HCL Purani nr.08/20.06.2019 privind declararea ca bun aparținând domeniului public de ineteres local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani;

– prevederile art.21 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;

– in conformitate cu H.G.nr.548/1999 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

– prevederile Legii nr.7/1996, a cadastrului si publicităţii imobiliare, republicare3, cu modificările si completările ulterioare;

– prevederile art.21, lit.”a” din Legea – cadru nr.195/2006 a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;

– prevederile art.10, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”c”, art.119 si art.122 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(3) si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

H o t ă r ă ş t e:

Art.1Se modifica Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Purani”, judetul Teleorman, însuşit prin HCL Purani nr.17 din 17.08.2004, dupa cum urmeaza:

 • La poziția 20 – Ds 15 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 41 m, lăţimea 7,80 m, intrarea la gospodaria lui Dragan Marian;
 • La poziția 21 – Ds 16 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 725 m, lăţimea 7,00-7,30-8,00-8,30-10,00, porneşte din DC 6 gospodăria Burcea Gheorghe pană la gospodăria lui Dogaru Ioana;
 • La poziția 23 – Ds 103 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 155 m, lăţimea 5,55 m, porneşte din Ds 100 gospodăria lui Mihai Nicolae pană la gospodăria lui Teodoroaia Ion;
 • La poziția 25 – Ds 192 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 128 m, lăţimea 6,30 m, porneşte din DC 6 intrarea la gospodăria lui Drăgan Ionel si Dobre Maria;
 • La poziția 26 – Ds 38 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 139 m, lăţimea 8,30 m, porneşte din Ds 54 pană la gospodăria lui Crengea Ionel;
 • La poziția 27 – Ds 54 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 261 m, lăţimea 8,30 m, porneşte din DJ 503, gospodăria Florea Ecaterina pană la marginea satului;
 • La poziția 28 – Ds 112 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 79 m, lăţimea 6,30 m, porneşte din Ds 146 intrarea la gospodăria Mocanu Maria;
 • La poziția 29 – Ds 146 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 552 m, lăţimea 6,10-6,80-8,00 m, porneşte din Dc 6 gospodăria Sandu Ion pana la gospodăria lui Burcea Constantin;
 • La poziția 30 – Ds 201 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 73 m, lăţimea 5,80 m, porneşte din DJ 503 gospodăria lui Dinu Ioana pana la gospodăria lui Drăgan Tudor;
 • La poziția 32 – Ds 51 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 382 m, lăţimea 5,20-5,80 m, porneşte din Ds 16 pană la ieşirea din sat la Paraul Gravacioc si gopspodăria Dragan;
 • La poziția 34 – Ds 100 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 428 m, lăţimea 6,30-6,75-7,30-8,00 m, porneşte din Dc 6 gospodăria lui Salomia Gherghina pană la gospodăria lui Călin Aurel;
 • La poziția 36 – Ds 278 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 39 m, lăţimea 10 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Marin Victor pană la paraul Glavacioc;
 • La poziția 37 – Ds 317 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungime 94 m, lăţimea 7,30 m, porneşte din Ds 323  pană la gospodăria most.Iordache Radu;
 • La poziția 38 – Ds 323 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 259 m, lăţimea 7,30-7,80 m, porneşte din DJ 503 până la gospodăria lui Drăgan Gheorghe;
 • La poziția 39 – Ds 338 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 281 m, lăţimea 6,30-8,30 m, porneşte din Ds 323 gospodăria lui Ghiţă Maria până la marginea satului sud de cimitir;
 • La poziția 40 – Ds 347 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 69 m, lăţimea 8,30 m, prin faţa bisericii din DJ 503 până la gospodăria lui Stanciu Grigore;
 • La poziția 41 – Ds 161 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 75 m, lăţimea 5,45 m, porneşte din Dc 6 pană la Ds 201 locuinţa Matei Ion;
 • La poziția 43 – Ds 415 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 157 m, lăţimea 5,55 m, porneşte din Ds 432 gospodăria lui Durlan Tănase până la Vlad Maria;
 • La poziția 44 – Ds 432 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 300 m, lăţimea  5,55 -7,05-8,30 m, porneşte din DJ 503 gospodaria lui Durlan Marin până la gospodaria lui  Purcarea Ana;
 • La poziția 46 – Ds 465 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 43 m, lăţimea 6,30 m, porneştedin DJ 503 la cazanul de fabicat rachiu Purani;
 • La poziția 47 – Ds 476 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 89 m, lăţimea 5,80 m, porneştedin DJ 503 gospodaria Mistodie Ion pânăla gospodaria lui Tudor Petre;
 • La poziția 49 – Ds 508 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 231 m, lăţimea 8 m, porneşte din DJ 503 gospodaria Marfon Ilie până la gospodăria lui Căpraru Ana;
 • La poziția 50 – Ds 525 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 146 m, lăţimea 8,30 m, porneşte din Ds 508 gospodaria Vlad Mariana până la gospodăria lui Necula Ion;
 • La poziția 51 – Ds 535 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 99 m, lăţimea 8 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Dragan Nicolea până la gospodăria lui Stroie Gheorghe;
 • La poziția 52 – Ds 548 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 139 m, lăţimea 8,30 m, porneşte din Ds 535 gospodăria Stroe Gheorghe până la limita intravilan;
 • La poziția 53 – Ds 20 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 99 m, lăţimea 3,85-7,05 m, porneştedin gospodăria lui Petre Gheorghe, se ramifica spre izlaz spre gospodăria lui Urlan F. Ion continua până la Ds 33 gospodăria Urlan Anghel;
 • La poziția 54 – Ds 33 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 217 m, lăţimea 7 m, porneşte din gospodăria lui Argeseanu Ion până la izlazul comunal la gospodăria Urlan Stan;
 • La poziția 55 – Ds 46 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 541 m, lăţimea 8,00-8,30-10,00 m, porneşte de la gospodăria lui Bratu Tudora până la DJ 503 gospodăria lui Murdilă Dumitru;
 • La poziția 56 – Ds 66 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 732 m, lăţimea 7,05-7,50-7,80-8,00-10,00 m, porneşte de la gospodăria lui Dragomir Aurică până la DJ 503, gospodăria Soare Dumitru;
 • La poziția 57 – Ds 91 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 104 m, lăţimea  5,55-6,80m, porneşte de la gospodăria Doncea Tudor până la Ds 33 gospodăria Dobândă Alexandru;
 • La poziția 58 – Ds 96 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 82 m, lăţimea  5,80 m, porneşte de la gospodăria Florea Ion până la gospodăria Florea Rada;
 • La poziția 60 – Ds 131 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 360 m, lăţimea  5,80-8,00 m, porneşte de la gospodăria Dumitrache Elena  până la gospodăria Dragomir Maria;
 • La poziția 61 – Ds 132 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 253 m, lăţimea  5,80 m, porneşte de langa  gospodăria Voicila Steliana până la gospodăria Doncea Nicolae;
 • La poziția 63 – Ds 161 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 119 m, lăţimea  7,50 m, porneşte de la gosp. Mostenitor Bajan Marin  la gospodăria mostenitor Burcea Dumitru;
 • La poziția 64 – Ds 190 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 185 m, lăţimea 7,80 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Dumitru Ion până la gospodăria Ene Manda;
 • La poziția 66 – Ds 234 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 253 m, lăţimea 6,80 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Junghiatu Constantin până la Motofeanu Grigore;
 • La poziția 71 – Ds 328 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 568 m, lăţimea  5,45-6,10-6,80 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Stemate Margareta până la pârâul Glavacioc;
 • La poziția 72 – Ds 359 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 88 m, lăţimea  6,80 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Boboc Ecaterina până la gospodăria Francu Constantin;
 • La poziția 74 – Ds 424 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 303 m, lăţimea 5,55-5,65-7,30 m, porneşte de lânga gospodăria Matei Gheorghe până la gospodăria Olteanu Ioana;
 • La poziția 75 – Ds 432 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 260 m, lăţimea 5,60-5,80 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Dinte Osvalt până la gospodăria Bătranu Radu;
 • La poziția 78 – Ds 563 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 323 m, lăţimea 8,30-8,35 m, porneştedin DJ 503 gospodăria Silişteanu Marin până la gospodăria Stroescu Stan;
 • La poziția 79 – Ds 589 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 194 m, lăţimea 5,80-7,30 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Necula Gheorghe până la marginea satului;
 • La poziția 80 – Ds 661 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 86 m, lăţimea 7,50 m, porneşte din DJ 503 gospodăria Motofeanu Nicolae spre camp;
 • La poziția 81 – Ds 658 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 192 m, lăţimea 8,30-8,35 m, porneşte din Ds 563 spre marginea satului pe langă gospodăria Maioru Gheorghe si Bădan Ion;
 • La poziția 82 – Ds 399 se modifică coloana 3 “Elemente de identificare” care va avea următorul cuprins: Lungimea 156 m, lăţimea 5,45 m, porneşte de la gospodăria lui Berbecaru Marin până la ieşirea din sat gospodăria moştenitorilor lui Tudor Floarea.

             Art.2Se completeazăInventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Purani”, judetul Teleorman, cu poziţia nr.85, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Art. 3 – Pe data adoptarii prezentei hotărâri, HCL Purani nr.3 din 28.02.2019, se revocă.

Art.4 – Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de primarul comunei Purani prin aparatul de specialitate.

Art.5 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei, Primarului comunei Purani si Prefectului Judeţului Teleorman in vederea verificarii legalitatii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nidelea Gheorghe

LS.     _____________________

     Contrasemnează,

S E C R E T A R,

Liţă Geta

P U R A N I

Nr.______ din  20 iunie 2019

___________________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ______voturi “pentru”, _____ voturi “împotriva”, _____ voturi “abtineri, din totalul de _____ consilieri in functie din care ____ prezenti.

 

 

COMUNA PURANI                                                                                                                      A N E X A nr.1

JUDETUL TELEORMAN                                                                    la HCL nr._____din 20 iunie 2019

L I S T A

Bunurilor care completează inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Purani, judeţul Teleorman

Însuşit prin HCL nr.17/17.08.2004

 

Nr.

crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobândirii sau după caz, al dării in folosinţăValoarea de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală
851.3.7.1.

 

Ds  409 PuraniLungimea 79 m, lăţimea 7,00, lângă Poiana parcela 3982004

HCL nr.08/ 20.06.2019

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   Contrasemneaza

                Nidelea Gheorghe                                                                   S E C R E T A R,

                                                                                                               Liţă Geta

 LS     ___________________