Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Purani, judetul Teleorman pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 aprilie 2019,

avand in vedere:

–  proiectul de buget inregistrat la nr.878/02.04.2019;

–  raportul de specialitate al d-nei  contabil, inregistrat la nr.881/03.04.2019;

–  prevederile Legii nr.273/29 iunie 2006 privind finantele publice locale, modificata si completata;

– prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

– adresa nr.T.373/20.03.2019 a D.G.F.P. Teleorman prin care comunica valoarea pe anul 2019 si a estimarilor pe perioada 2020-2022 a sumelor alocate din cotele defalcate din  impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea bugetelor locale;

– adresa nr.T 425/02.04.2019 a Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Teleorman prin care comunica sumele pe anul 2019 si valoarea estimata a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit si din taxa pe valoarea adaugata pentru anii 2020-2022;

– adresa nr.T.434/04.04.2019 a D.G.F.P. Teleorman, prin care comunica valoarea pe anul 2019 si a estimarilor pe perioada 2020-2022 a sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor;

– adresa nr.4097/IV B1/28.03.2019 a Consiliului Judetean Teleorman, prin care comunica sumele din t.v.a. si din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022;

– adresa nr.T.460/09.04.2019 a D.G.F.P.Teleorman prin care comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate alocate bugetului local pentru anul 2019;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

– prevederile art. 36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;In temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.”a” si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H o t a r a s t e:

           Art. 1 – Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Purani, judetul Teleorman pe anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020-2022, structurat pe capitole, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

           Art.2 – Primarul comunei Purani prin compartimentul contabilitate asigura punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

            Art.3 – Secretarul comunei  va comunica prezenta hotarare institutiilor interesate precum si Institutiei Prefectului Judetului Teleorman in vederea verificarii legalitatii.

                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

L.S.     ________________                       

                                                                                                                                                        Contrasemneaza

SECRETAR,

                                                                                                                                              Lita Geta

 

P u r a n i

Nr. _____ din 15 aprilie 2019

______________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ____ voturi”pentru”, ____ voturi”impotriva, _____ abtineri din totalul de _____ consilieri in functie din care_____ prezenti.