Declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al comunei Purani, a imobilului drum satesc Ds 409 situat in satul Purani, comuna Purani

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta  ordinara  in data de 20  iunie 2019, avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului localitati Purani, domnul Stroescu Emil, inregistrat la nr. 1317/27.05.2019;

– raportul de specialitate  al referentului agricol din cadrul primariei Purani, inregistrat la nr. 1318/27.05.2019;

– avizul favorabil al  comisiei nr. 1  de specialitate a consiliului local Purani ;

–  prevederile art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar  nr. 18/ 1991  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/ 1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

– prevederile art. 36 alin. (2) litera “c” alin. (5), art.119, 120 din Legea nr. 215/ 2001  privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (3) , art. 115 alin. (1) litera “b”  din legea nr. 215/ 2001  privind administratia publica locala , republicata  cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T A R A S T E :

             Art. 1Se declară bun proprietate publică a comunei Purani, constituind patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale Purani, imobilul drum satesc Ds 409 Purani cu  Lungimea de 79 m, lăţimea 7,00 m, situat în intravilanul comunei Purani, sat Purani, T 18, P 398, identificat conform planului de situatie a imobilului Sc 1:500 si conform planului de incadrare in zona Sc 1:5000, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Se imputerniceste primarul comunei Purani, sa aduca la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin aparatul de specialitate.

             Art. 3 – Secretarul comunei Purani va comunica  prezenta  hotarare, Institutiei  Prefectului Judetului Teleorman, in vederea verificarii legalitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nidelea Gheorghe

L.S.      ____________________

Contrasemneaza

SECRETAR,

Lita Geta

P U R A N I

Nr.______ din 20 iunie 2019 ___________________________________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ______voturi “pentru”, _____ voturi “împotriva”, _____ voturi “abtineri, din totalul de _____ consilieri in functie din care ____ prezent