Comuna Purani este amplasată în partea de nord a județului Teleorman la doar 80 km de capitala României – București. A fost reînființată în anul 2004 prin Legea nr. 84/2004 și are componența sa două sate cu o populație totală de 1524 de persoane. Activitatea economică dominantă în localitate este agricultura. Accesul la calea ferata se face prin orașul Videle (15 km)

Așezare geografică

Comuna Purani este situată la intersecția paralelei 44 N cu meridianul 25 E, în partea nordică a județului Teleorman, în lunca râului Glavacioc, având următoarele vecinătăți:

 • nord – comuna Siliștea,
 • vest – comunele Cartojani, Blejești
 • est – comuna Siliștea,
 • sud – comuna Blejești.

Comuna Purani este situată la 75 Km distanță de municipiul Alexandria – reședința județului Teleorman, la 80 km de municipiul București – capitala țării.

Are o suprafață de 2250 ha, fiind divizată în 2 componente administrative:

 • Satul Purani
 • Satul Puranii de Sus

Comuna este legată de municipiul Alexandria prin DJ 503.

Climă

Comuna Purani, aparține zonei de climă de tip continental caracterizată prin veri foarte calde, cu precipitații moderate, adesea sub formă de averse și ierni foarte reci cu viscole rare și frecvente intervale de încălzire, cu influente ale topo climatului de luncă.

Temperatura înregistrează o medie anuala de 10 grade Celsius.

Media celei mai calde luni a anului – iulie este de +22,5 grade Celsius, în timp ce media celei mai reci luni a anului – ianuarie este de -3,2 grade Celsius.

Populație

Comuna Purani are o populație totala de 1524 locuitori divizată astfel:

 • Satul Purani – 816 locuitori
 • Satul Puranii de Sus – 708 locuitori

Populația comunei este divizată în 950 gospodarii în care se includ un număr de 1410 clădiri ce administrează o suprafață medie de 70.000 mp.

Evidența datelor esențiale care identifică persoana fizică, din punct de vedere al stării civile prezintă un interes esențial pe plan demografic, al cunoașterii mișcării populației și structurii acesteia, al organizării și exercitării drepturilor politice.

Tranziția la economia de piață și-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieței muncii din comuna Purani, determinând modificări semnificative de volum și structură a principalilor indicatori ai forței de muncă.

Cultura cerealelor, legumicultura și creșterea animalelor sunt principalele surse de venit ale populației.

Conform datelor statistice având ca referință anul 2011, populația civilă a fost de 1524 persoane și pe grupe de vârstă are următoarea structură:

 • 0 -17 ani – 324 persoane
 • 18-35 ani – 205 persoane
 • 36-60 ani – 378 persoane
 • Peste 60 ani 617 persoane
 • Populație cu drept de vot – 1200 persoane

Din date statistice având ca sursă de informare Primăria Purani au rezultat următoarele:

 • Populația activă este de 695 persoane
 • Rata șomajului de 8%
 • Numărul șomerilor cu vârstă sub 25 de ani – 15
 • Numărul șomerilor pe o perioada mai mare de 1 an – 22

Măsurile întreprinse de instituțiile abilitate în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă sunt următoarele:

 • Creșterea gradului de ocupare a acesteia, precum și măsuri de sprijinire a șomerilor
 • Reconversia profesională a unor categorii de șomeri
 • Organizarea de acțiuni de consultanță și orientare în carieră (în cadrul serviciilor sociale în legătură cu AJOFM și agenții economici) pentru tinerii cu vârsta 18 – 30 ani;
 • Creșterea mobilității, flexibilității și a adaptabilității forței de muncă prin programul de formare continuă și instruire pe tot parcursul activității profesionale
 • Garantarea șanselor egale prin transparența ofertelor de locuri de muncă și organizarea sistemului educațional

Infrastructură

Din punct de vedere administrativ comuna Purani este alcătuită din două subdiviziuni teritoriale astfel:

 • Satul Purani cu o suprafață de 1100,87 ha
 • Satul Puranii de Sus cu o suprafață de 1149,13 ha

Drumuri

Lungimea totala a drumurilor publice este de 30.5 km

 • drumuri județene – D.J. 503 cu o lungime de 15,5 km
 • drumuri județene adiacente localității – DJ 601 cu o lungime de 5 km.

Pe teritoriul comunei există stații de autobuz pentru transportul rutier în comun, care fac legătura cu importante localități interjudețene și extra județene precum București și Videle.

Cale Ferata

Comuna Purani nu are acces la sistemul de transport feroviar.

Utilități

 • Rețea de distribuție a apei potabile – Comuna Purani nu dispune de un sistem centralizat de distribuție a apei potabile.
 • Rețea de canalizare menajera – Comuna Purani nu dispune de o rețea de canalizare.
 • Rețea de distribuție a energiei electrice – Comuna Purani dispune de un sistem centralizat de distribuție a energiei electrice, pe o lungime de 30.5 km și cu un număr de 715 abonați casnici.
 • Rețea de distribuție a gazelor naturale – Comuna Purani nu dispune de un sistem centralizat de distribuție a gazului metan.
 • Rețea de telefonie fixa – Comuna Purani dispune de un sistem de fixa telefonica, având un număr de 120 abonați.
 • Rețea de telefonie mobilă – Pe teritoriul comunei Purani sunt prezente două rețele de telefonie mobilă Orange și Vodafone.
 • Rețea de transport – Transportul local se realizează cu ajutorul autovehiculelor proprii și cel public prin intermediul unor operatori autorizați pe trasee stabilite ce au legături cu principalele localități intra și extra județene.
 • Energia termică și prepararea apei calde menajere se realizează în locuințele individuale prin sisteme de încălzire utilizând combustibil solid.

Activitate economică

Profilul economic dominant al comunei Purani este agricol și comercial, fapt ilustrat de caracteristicile climaterice, structura fondului funciar și potențialul economic.

Activitatea economică a comunei Purani este prezentă în următoarele domenii:

 • Agricultură
 • Creșterea animalelor
 • Comerț
 • Construcții

La începutul anului 2017 la nivelul comunei Purani au fost înregistrați următorii agenți economici din care 6 cu profil agricol, 3 comerț, 1construcții:

 • F.Serban Nicusor
 • C. Prest Cam Grup Srl
 • F.Florescu Ionel
 • F.Serban Radu
 • F.Craciun Tudor
 • I.Capraru Fanel
 • SC Vali Georgi SRL
 • SC Doi Mar SRL
 • F.Dinu Viorica
 • Sc CrysSmart Construct SRL

Agricultura

Opțiunile fundamentale ale agriculturii în aceasta perioadă sunt reforma și integrarea în structurile agricole ale Uniunii Europene.

Obiectivele și prioritățile cele mai importante ce vizează creșterea producției și a productivității agricole în vederea formarii unei piețe deschise și competitive sunt:

 • comasarea terenurilor agricole;
 • trecerea de la agricultura de subzistență la o agricultură performantă;
 • utilizarea de material săditor de calitate;
 • efectuarea lucrărilor agricole cu utilaje agricole performate și specifice fiecare lucrări;
 • documentarea și certificarea produselor agricole;
 • producerea și certificarea produselor agricole ca “PRODUSE ECOLOGICE DE CALITATE“;
 • procesarea produselor agricole din producție proprie;
 • instruirea personalului ce desfășoară munci agricole în conformitate cu noile tehnologii și standarde impuse de Uniunea Europeană;

Comuna Purani deține 2250 ha, din care intravilan 166,51 ha.

Suprafața agricolă este de 2083,49 ha structurată astfel:

 • arabil – 1822,99 ha
 • pășuni – 205 ha
 • vii și livezi – 55.50 ha

Restul suprafeței reprezintă terenuri ocupate de curți și construcții.

Producția agricola înregistrată la nivelul anului 2016:

 • Grâu – 2500 t/ha
 • Porumb -3500 t/ha
 • Floarea soarelui -1500 t/ha
 • Orz -3500 t/ha
 • Ovăz – 4000 t/ha
 • Soia – 4000 t/ha
 • Cartofi – 20000 kg/ha
 • Varză – 30000 kg/ha
 • Ardei – 14000 kg/ha
 • Castraveți -10000 kg/ha
 • Ceapă -10000 kg/ha
 • Usturoi – 8000 kg/ha

La nivelul comunei sunt înregistrate 6 societăți agricole ce arendează o suprafață de 483 ha.

În ceea ce privește parcul de tractoare și mașini agricole, la nivelul comunei Purani acesta este, în general uzat fizic și moral, insuficient numeric în practicarea unei agriculturi performante.

La începutul anului 2016 parcul de tractoare și mașini agricole era structurat astfel:

 • Tractoare – 30 buc
 • Pluguri – 35 buc
 • Semănători mecanice – 17 buc
 • Combină pentru recoltat cereale păioase – 3 buc
 • Cultivatoare -13 buc
 • Grape- 26 buc
 • Remorci – 16 buc

Zootehnia

Creșterea animalelor este o activitate practicată de localnici atât pentru consum propriu cât și ca o sursa generatoare de venit.

Serviciile sanitar-veterinare din domeniul zootehnic sunt asigurate prin serviciile prestate de cele două persoane autorizate.

Situația animalelor deținute de populație este următoarea:

 • bovine – 900 capete
 • porcine – 495 capete
 • ovine -110 capete
 • caprine – 200 capete
 • păsări -5780 capete