Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de inters local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019

Consiliul Local Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 februarie 2019,

Avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului localitatii, inregistrata la nr.202/25.01.2019;

– raportul de specialitate al referentului asist. social inregistrat la nr.201/25.01.2019;

– prevederile art. 6 alin.(7), art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin OUG nr.93/2016;

– prevederile art. 28 alin.(3) din H.G.R. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;

– prevederile art.36 alin.(1) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata , modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata , modificata si completata;

H O T A R A S T E:

           Art.1 – Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local  pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta.

          Art.2 – Persoana cu atributii de asistent social va indeplini prevederile prezentei hotarari, va afisa la sediul insitutiei si va comunica Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala –Teleorman.

          Art.3 – Secretarul comunei va comunica prezenta Institutiei Prefectului Judetului Teleorman, in vederea verificarii acesteia. 

PRESEDINTE DE SEDINTA     

Cristea Niculae

L.S.   ___________________

Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Lita Geta

P u r a n i

Nr._____ din 28  februarie 2019 ________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ____ voturi”pentru”, ____ voturi”impotriva, _____ abtineri din totalul de _____ consilieri in functie din care_____ prezenti.