Aprobarea devizului general privind valoarea totala a investitiei “Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Purani, judetul Teleorman“

Consiliul Local al comunei  Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 15 aprilie 2019, avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului comunei Purani, inregistrata la nr.972 din 11.04.2019;

– raportul de specialitate al d-nei contabil, inregistrat la nr.973 din 11.04.2019;

– adresa nr.455084/29.03.2019 a MDRAP – Directia Generala Dezvoltare Regionala si infrastructura, privind ajustarea contractelor de executie lucrari, incheiate;

– prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificata si completata;

– prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

– prevederile art.20 si art.21 lit.”f” din Legea-cadru nr.195/2006 a descentralizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local Purani;

– prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”b” coroborate cu alin.(4) lit.”a” si “d” din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

H o t a r a s t e:

           Art.1 – Se aproba modificarea HCL Purani nr.13/30.10.2018 privind valoarea totala a investitiei pentru realizarea obiectivului de investitii “Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Purani, judetul Teleorman” in suma de 5.692.887,18 lei cu TVA.

           Art.2 – Se aproba devizul general inregistrat la nr.979 din 11.04.2019,  intocmit de SC IMOBPROIECT EVAL SRL, dupa cum urmeaza:

  • cheltuieli bugetul de stat : 4.980.816,88 lei cu TVA
  • cheltuieli bugetul local : 712.070,30 lei cu TVA

           Art.3 – Primarul comunei Purani prin compartimentul contabilitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 – Prezenta hotarare se comunica compartimentului contabilitate, primarului comunei, institutiilor interesate, precum si Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii

PRESEDINTE DE SEDINTA,

LS.      __________________

 

P U R A N I

Nr.______ din 15 aprilie  2019

___________________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ______voturi “pentru”, _____ voturi “împotriva”, _____ voturi “abtineri, din totalul de _____ consilieri in functie din care ____ prezenti.