Alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 luni

Consiliul Local Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara in data 15 aprilie 2019,

Avand in vedere:

  • prevederile art.35, art.47 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • raportul de specialitate al secretarului;

In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H o t a r a s t e :

             Art.1 – Se alege domnul/na consilier ______________________________ presedinte de sedinta  pentru urmatoarele 3 luni: aprilie – iunie 2019, care va conduce şedinţa consiliului local si va semna hotararile.

             Art.2 – Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului unitatii administrativ teritoriale, in termenul prevazut de lege, Prefectului Judetului Teleorman şi Primarului comunei Purani.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Cristea Niculae

L.S.          ____________________

Contrasemneaza

SECRETAR,

Liţă Geta

P u r a n i

Nr._____ din 15  aprilie 2019

_________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ______voturi “pentru”, _____ voturi “împotriva”, _____ voturi “abtineri, din totalul de _____ consilieri in functie din care ____ prezenti.