Actualizarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor la nivelul comunei Purani

Consiliul Local al comunei Purani, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 februarie 2019,

Avand in vedere:

– expunerea de motive a primarului localitatii, inregistrata la nr.474/22.02.2019;

– raportul de specialitate nr.475/22.02.2019 al sefului SVSU de la nivelul Primariei  comunei Purani;

– prevederile art.14 lit.”a” din OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

– prevederile art.4 alin.(1) alin.(2), art.13 lit.”a” din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, modificata si completata;

– prevederile art. 14 alin.(2) din HGR nr.1492/2004 privind principiile de organizare functionare si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

– avizul comisiei nr.1 din cadrul consiliului local Purani;

– prevederile art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.8 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;

H o t a r a s t e:

            Art.1 – Se reactualizeaza Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Purani privind Situatiile de Urgenta , pentru anul 2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta.

Art.2 – Persoana cu atributii de sef SVSU, va comunica prezenta Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “A.D.Ghica” – Teleorman.

Art.3 – Secretarul unitatii administrativ teritoriale va comunica prezenta hotarare Primarului comunei si Institutiei Prefectului Judetului Teleorman in vederea verificarii legalitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Cristea Niculae

L.S. ___________________

Contrasemneaza

SECRETAR,

Lita Geta

P u r a n i

Nr.______ din 28 februarie 2019

___________________________________________________________________________

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ____ voturi”pentru”, ____ voturi”impotriva, _____ abtineri din totalul de _____ consilieri in functie din care_____ prezenti.